CHEOPSOVA PYRAMIDA NAD OSTRAVOU

PROJEKT MĚŘÍTKO A PROPORCE

POPIS PROJEKTU
Jedná se o výtvarný happening spojený s cyklem přednášek zaměřených na zkoumání vztahu lidského měřítka a měřítka v architektuře. Náplň vlastního happeningu je obsažena v myšlence promítnout do současné městské struktury jehlan o velikosti největší egyptské pyramidy – Cheopsovy pyramidy v Gíze.
Jednotlivé hrany jehlanu budou denně od 21:00 do 24:00 vysvíceny pomocí reflektorů ukotvených ke čtyřem základnám symbozujícím nároží pyramidy. Tyto základny jsou navrženy z drátěných krychlí o rozměru 1x1x1m vystavěných do výšky 3m – velikost krychlí je odvozena od základní velikosti kamenných bloků, ze kterých je Cheopsova pyramida postavena.

PŘEDNÁŠKY
Přednášky se budou konat ve Staré aréně, č.p. 23, na ulici 28.října v centru Ostravy a budou rozděleny dvou tématických bloků. Jeden blok bude věnován předním českým architektům, kteří budou přednášet a diskutovat o měřítku a proporci, druhý blok se bude týkat Staroegyptské kultury a doby stavitelů pyramid. Tato druhá část je organizována ve spolupráci s Českým egyptologickým ústavem.

TERMÍN
Celý projekt bude trvat po dobu jednoho měsíce od 27.srpna do 25. září 2010 v okolí Masarykova náměstí a ve Staré Aréně na ulici 28.října, č.p.23 v centru Ostravy.

TRVALÝ ODKAZ
V místech nároží jehlanu budou do dlažby chodníků osazeny mosazné plakety o velikosti 30x30cm umožňující trvale porovnávat velikost základny pyramidy s městskou strukturou centra Ostravy.

STĚHOVÁNÍ PROJEKTU DO DALŠÍCH MĚST
O projekt v současnosné době projevují zájem zástupci dalších měst, proto není vyločeno, že se obdobná akce uskuteční například také v Praze, Brně, Wroclawi či jinde.


Za pořadatelský tým Vás srdečně zve
Ing.arch.David Kotek

Ztvárnění Pyramida nad Ostravou je dle zákona č. 121/2000 Sb. považováno za autorské dílo a je tak chráněno ustanoveními autorského práva. Jakýkoliv zásah do osobnostních i majetkových oprávnění autora, který byl učiněn bez jeho souhlasu, bude stíhán v souladu s autorskoprávními normami. Ustanovení zákona o volném užití a bezúplatných zákonných licencích nejsou tímto dotčena.


Situace Masarykova náměstí a okolí


Hmotový průmět v perspektivě


Hmotový průmět z nadhledu


Pata "pyramidy"